Inglise keel

Inglise keel

1.-4.klassini (praegu siis 1.-3.kl.) kasutameTartu Erakoolis arendatud süva keeleõppe programmi 4x
nädalas, mis ühtlasi  suunab  õppetöös kasutama  iPad’i eesmärgipäraselt. Metoodika aluseks on
loomulik lähenemine võõrkeele õppimisele, mis annab vajalikud strateegiad ja õpioskused ka teiste
keelte õppimiseks tulevikus.

Skip to content